วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ --- ประสานใจบริการ --- พัฒนางานสู่ชุมชน

 

 


พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน --- --- --- --- --- --- ด้วยระบบและทีมงานคุณภาพ

ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง --- --- --- --- --- --- โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

 

 


ค่านิยม

ระบบดี --- มีมาตรฐาน --- ทำงานเป็นทีมนำ

Additional information