วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ --- ประสานใจบริการ --- พัฒนางานสู่ชุมชน

 

 

 

 

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน --- --- --- --- --- --- ด้วยระบบและทีมงานคุณภาพ

ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง --- --- --- --- --- --- โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

 

 

 

 

ค่านิยม

ระบบดี --- มีมาตรฐาน --- ทำงานเป็นทีมนำ

 

 

 

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ(ขยะ สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ)

 

 

 

 

 

 

Additional information