งานผู้ป่วยนอก
1. ชนิสรา   ปัญญาเริง   
2. ประภาวดี   เจริญเวช   
3. ยุพิน   วิสเกตุ   
4. นวพร   เทพแก้ว   
5. สุนิดา   เรือนวงศ์   
6. วัชราพรรณ   ตันทา   
7. ศตพร     ดวงแก้ว

Additional information