งานผู้ป่วยใน
1. สุรีย์   ขันคำหมุด   
2. สอิ้น    ปงขัติ   
3. เกษร   อุทธิยัง   
4. จารุณี   ตาสืบ   
5. ศิรินทิพย์   จิตตกุล   
6. สุภาศินี   ทำอินแก้ว   
7. รวีวรรณ   ชุ่มธิ   
8. ยุพา   ถาปาวงศ์   
9. นวลอนงค์   อุ่นคำ   
10. บุญเทียน   จินะวัน   
11. พรนภา   ดวงสุภา   
12. ธนพร   อินบุญส่ง   
13. พัชราภรณ์   ยิ้มคำ   
14. จริญญา   ธิดา   
15. ณัฐชา   กุณะด้วง   
16. ธัญญ์ธิชา   รัตนศาสตนันท์

Additional information