ให้บริการเจาะเลือด และตรวจทางห้องปฏิบัติการ งาน X-Ray

งานชันสูตร
1. กัมปนาท   อาตะมียนันท์
2. ชยางกูร   จอมฟอง
3. วัลยาพร   ปิงแก้ว
4. พีรดา   อุทัศน์
5. สังวรณ์   พะกะจาง

Additional information