งานรังสี (X-Ray)
1. พงษ์เนตร   เมืองยศ

Additional information