ฝ่ายทันตสาธารณสุข

ให้บริการด้านขูด อุด ถอน ทำฟันปลอม

บุคลากรทั้งหมด 12 ท่าน

ทันตแพทย์
1. ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์   เหลืองหิรัญ
2. ทันตแพทย์หญิงปาริฉัตต์   มณีวงค์

ทันตสาธารณสุข
1. วิสัย   อุดก้อน
2. ธัญณภัสร์   พุ่งเดช
3. ปรีชา   เรียนอ้าย
4. ชยุตรา  แปงสนิท

ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์
1. วีระพงษ์   สุริยา
2. น้อย   คำเสนาะ
3. วีระพงษ์   ต๊ะมูล
4. รัตน์ธิกาญจน์  เขื่อนสอน

ธุรการ
1. พรทิวา   เขียวสา

 

เปิดบริการในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

และ

เปิดนอกเวลา วันอังคาร กับวันพฤหัส 16.30 น. - 20.00น.

Additional information