ฝ่ายทันตสาธารณสุข

ให้บริการด้านขูด อุด ถอน ทำฟันปลอม

บุคลากรทั้งหมด 12 ท่าน 

ทันตแพทย์
1.
ทันตแพทย์สรณ  กลิ่นษร
2.
ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์   เหลืองหิรัญ
3. ทันตแพทย์หญิงปาริฉัตต์   มณีวงค์

ทันตสาธารณสุข
1. วิสัย   อุดก้อน
2. ธัญณภัสร์   พุ่งเดช
3. ปรีชา   เรียนอ้าย
4. ขนิษฐา   เสาร์แก้ว
5. ศิรกฤศ   คำปวน

ผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์
1. เรณู   ปงใจ
2. วีระพงษ์   สุริยา
3. น้อย   คำเสนาะ

ธุรการ
1. พรทิวา   เขียวสา

 

เปิดบริการในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

และ

เปิดนอกเวลา วันอังคาร กับวันพฤหัส 16.30 น. - 20.00น.

Additional information