องค์กรแพทย์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

บุคลากร ทั้งหมด แพทย์ 4 ท่าน

1. นายแพทย์สิทธิกร  สาริวาท

2. นายแพทย์ชิโนรส   วงค์ธิดา

3. นายแพทย์ณัฐพงศ์   คงคุ้ม

4. แพทย์หญิงมัรนีย์   ละงู

 

เปิดบริการในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

และ

เปิดนอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์  16.30 น. - 08.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 24 ชม.

Additional information