ประกาศโรงพยาบาลเสริมงาม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
ข้อ 2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 3.1.6 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
ข้อ 3. หนังสือ กค 0405.4ว 322 ลว.24 สค.60


EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 2. แบบ สขร.1
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562
ข้อ 2. โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 3. หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
ข้อ 4. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา
ข้อ 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 6 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ข้อ 2. โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
ข้อ 3. หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
ข้อ 4. แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 5. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา
ข้อ 6. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 7. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen site


EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ข้อ 2. โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
ข้อ 3. หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ- รายงานประชุม
ข้อ 4. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อ 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site และ Print Screen


EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4. รายงานผล
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 1
ข้อ 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อ 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์
ข้อ 1.7 ประมวลกิจกรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธรณสุข (MOPH Code of Conduct)
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
ข้อ 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดการพัสดุในรอบเดือน (แบบสขร.1)
ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ


EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


EB11
ข้อ 1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย ผลการประเมิน และแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา


EB12
ข้อ 1. บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
ข้อ 2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 62 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณกำกับติดตามทุก 6เดือน


EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
ข้อ 3. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ข้อ 4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1. บันทึกอนุญาตเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ข้อ 4. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 1. คำสั่งโรงพยาบาลเสริมงามเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น
ข้อ 2. ช่องทางการร้องเรียน
ข้อ 3. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 4. Flow chart การร้องเรียน
ข้อ 5. รายงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 6. หนังสือรายงานผลการดำเนิ่นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 7. ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ
ข้อ 8. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท
ข้อ 9. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
ข้อ 2. โครงการ/กิจกรรม
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกาอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ
ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 5. รางานผลการดพเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 1. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ข้อ 2. การกำหนดสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อ 3. กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ข้อ 4. หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2. สรุปรายงานการประชุม
ข้อ 3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามเผยแพร่
ข้อ 2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 5. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรางานผลการดำเนินงาน
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน


EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 2. บันทึกขออนุมัติแผนและเผยแพร่
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
ข้อ 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อคำสั่ง/ประกาศ
ข้อ 2. แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 3. หลักฐานการประชุมชี้แจง
ข้อ 4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5. บันทึกข้อควารับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการ
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
ข้อ 1. ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ข้อ 2. ภาพถ่ายนประกอบ
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

 

 

****************************************************************

 

 

Additional information